mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse Rechtspraktijk

Sidebar
Menu
Führerscheinentzug
Als iets absoluut niet kan in het verkeer, dan is dat wel het ‘rijden onder invloed’. Ook in Duitsland wordt hier streng tegen opgetreden: er is sprake van ‘fahrlässiges Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel’.

Alcohol
De (ademanalyse)grenswaarde bij alcohol ligt bij 0,3 promille: vanaf 0,3 promille bestaat een vermoeden van ‘Fahruntüchtigkeit’. Vanaf 0,5 promille wordt de Fahruntüchtigkeit aangenomen. Ondeugdelijk om een motorvoertuig te besturen bent U bij 1,1 promille. Voor chauffeurs die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben geldt een absoluut verbod (0,0 promille).

Drugs
Bij cannabis-gebruik geldt een (bloed)grenswaarde van 1,0 ng/ml THC (cannabis). Gebruik van harddrugs in het verkeer, zoals cocaine, is sowieso verboden, en leidt per definitie tot ontzegging van de rijbevoegdheid. De gebruiker wordt aangemerkt als ‘ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen’.
Fahrverbot vs Entziehung der Fahrerlaubnis
Een Fahrverbot is een ontzegging tot het besturen van alle motorvoertuigen (ook snor- en bromfietsen) en kent een maximale duur van 3 maanden. Het Fahrverbot wordt voor de duur van minimaal 1, 2, of maximaal 3 maanden opgelegd. Hiertoe dient het rijbewijs - dus het fysieke bewijs dat de belichaming van de rijbevoegdheid aantoont - te worden ingeleverd.
De oplegging van deze maatregel gebeurt meestal middels Bußgeldbescheid. Binnen 2 weken kan hiertegen Einspruch (verzet) worden ingediend, bij gebreke waarvan de maatregel onherroepelijk wordt. Het rijbewijs dient vervolgens te worden ingeleverd bij de Behörde of een Polizeidienststelle.
Na ommekomst van de opgelegde periode wordt het rijbewijs gewoon weer teruggegeven, zonder dat hiertoe een formeel verzoek (Antrag) moet worden gedaan.
Dit is anders bij de Entziehung der Fahrerlaubnis.
Entziehung der Fahrerlaubnis
Rijden onder invloed leidt regelmatig tot een ontzegging van de rijbevoegdheid (§ 69 StGB: Entziehung der Fahrerlaubnis). Deze ontzegging is van permanentere aard: de betrokkene wordt geacht niet meer geschikt te zijn om aan het verkeer deel te nemen. Zijn eerder - bij het rijexamen - aangetoonde geschiktheid wordt hem (tijdelijk) ontnomen. Dit is ook de reden waarom de betrokkene na enkel tijdsverloop niet 'gewoon' weer zijn rijbevoegdheid terug krijgt, maar hiertoe een formele verzoek (Antrag) moet indienen.

De Entziehung der Fahrerlaubnis wordt opgelegd door de rechter of Verwaltungsbehörde.

Een ontzegging is uitsluitend mogelijk indien sprake is van één van de strafbare feiten van § 69 Abs. 2 StGB. Deze strafbare feiten zijn alle ‘Verkehrsdelikte’, zoals:
  • Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB);
  • Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB);
  • unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB), indien sprake is van dood of letsel van personen, of aanzienlijke materiële schade aan zaken van derden;
  • Vollrausch (§ 323a StGB).

De ‘Fahrerlaubnis’ kan ook voorlopig door de politie ontzegd worden (§ 111a StPO), en wel bij gevaarzetting en als het hoogstwaarschijnlijk is dat de rechter in de strafzaak de verdachte ongeschikt zal achten tot het besturen van motorvoertuigen, en deswege diens rijbevoegdheid voor korte of langere tijd zal ontzeggen. Er zal derhalve sprake moeten zijn van ‘dringenden Gründen’, en dus van een ‘dringender Tatverdacht’. Dit is met name van belang als de verdachte het aan hem ten laste gelegde feit betwist.

Het (Nederlandse) rijbewijs wordt ingevorderd door de politie. Dat is mogelijk in de vorm van een ‘Sicherstellung’, en bij ‘Gefahr in Verzug’ ook in de vorm van een inbeslagneming. De voorlopige ontzegging gebeurd meestal op ‘Antrag der Staatsanwaltschaft’, maar gebeurd ook wel eens ambtshalve door de rechter (Ermittlungsrichter). Dit laatste is eigenlijk een vormfout, die echter geheeld kan worden.

Bij een Antrag der Staatsanwaltschaft zal de verdachte (dan wel diens Verteidiger) eerst nog de gelegenheid worden geboden om zich hierover (schriftelijk) uit te laten. Het is dan ook van belang om vooraf inzage in het dossier te krijgen (Akteneinsicht). Vervolgens komt de Beschluss af.

Tegen een nadelige Beschluss staat het rechtsmiddel Beschwerde open. De verdachte moet echter goed de voor- en nadelen hiervan tegen elkaar afwegen. Immers, de Beschwerde-procedure werkt vertragend, en bovendien kan een afwijzende beslissing van het Beschwerdegericht de rechter in de bodemprocedure negatief beïnvloeden (een hogere rechter heeft immers al feitelijk en juridisch gecontroleerd of, en vastgesteld dat, het hoogstwaarschijnlijk is dat een Entziehung der Fahrerlaubnis volgen kan).
Conclusie:
Al met al is het in beginsel niet onmogelijk om een ‘vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis’ te voorkomen. Een verdachte doet er daarom goed aan het hem ten laste gelegde feit vooralsnog niet te erkennen, zodat zijn Verteidiger de mogelijkheid heeft om Akteneinsicht te vragen, teneinde de feitelijke en procedurele vereisten voor een ontzegging te controleren.

Wat een verdachte absoluut niet moet doen is proberen de schuld op een ander af te schuiven.

En uiteraard mag de verdachte na een ontzegging voor het Duitse grondgebied absoluut niet in Duitsland blijven rondrijden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat hij ook nog geconfronteerd wordt met een aanklacht wegens ‘Fahren ohne Fahrerlaubnis’, of met een inbeslagneming van het voertuig. Bovendien vervalt de dekking van de verzekering.
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.
Sperrvermerk
Menu