mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse Rechtspraktijk

Sidebar
Menu
Das Strafbefehlsverfahren
- het gerechtelijk betalingsbevel (zonder inhoudelijke behandeling) -
Een Strafbefehl is een beslissing van het Amtsgericht (Strafrichter), afgegeven op vordering van de Staatsanwaltschaft. De Strafbefehl is gericht op een snelle afdoening van kleinere strafrechtelijke vergrijpen (Vergehen). De maximale straf is een geldboete (tot 360 ‘Tagessätzen’) en/of een voorwaardelijke gevangenisstraf tot maximaal 1 jaar (mogelijk op te leggen, mits de verdachte de bijstand van een advocaat heeft).

In het Strafbefehlsverfahren wordt de verdachte niet vooraf gehoord. De rechter hoeft ook niet overtuigd te zijn van de schuld van de verdachte; voldoende is dat hij die schuld aannemelijk acht (hinreichender Tatverdacht). Is de rechter de mening toegedaan dat de zaak niet zonder inhoudelijke behandeling kan worden afgedaan, of wil hij meer weten van de omstandigheden van de zaak, dan verwijst hij de zaak naar de Hauptverhandlung voor een inhoudelijke behandeling.

In de andere gevallen wijst hij de vordering van de Staatsanwaltschaft toe, en wordt een Strafbefehl afgegeven.

Een onherroepelijk geworden Strafbefehl heeft dezelfde rechtskracht als een Urteil. Voordeel hiervan is, dan een bepaald feitencomplex hiermee 'afgeoordeeld' is, en de Staatsanwaltschaft alleen via een formeel Wiederaufnahmeverfahren (herziening) een nieuw onderzoek kan startten. Dit kan voor de Verteidiger aanleiding zijn om onder omstandigheden te adviseren om de Strafbefehl te accepteren, en geen rechtsmiddel hiertegen in te dienen.

Wie bijvoorbeeld een Strafbefehl wegens Betrug (oplichting) ontvangt, maar zelf weet dat hij die oplichting stelsel- c.q. bedrijfsmatig gepleegd heeft, doet er goed aan om de zaak niet op zitting te laten komen (waar immers diverse getuigen gehoord worden), aangezien dan een aanzienlijk zwaardere straf zal kunnen volgen. In zo'n geval zou het raadzaam kunnen zijn om de Strafbefehl voor het 'minder zwaar' vergrijp 'Betrug' te accepteren, zodat daarmee de weg voor de Staatsanwaltschaft naar het zwaardere vergrijp 'erwerbsmäßiger Betrug' de pas afgesneden is.
Rechtsmiddel
Zoals gezegd kan de verdachte tegen een Strafbefehl een rechtsmiddel indienen: de Einspruch. De Einspruch moet binnen uiterlijk 2 weken na betekening van de Strafbefehl schriftelijk of ter griffie (Geschäftsstelle) worden ingediend. Hierna wordt de zaak alsnog op zitting gebracht, en zal uiteindelijk een normaal strafvonnis (Urteil) volgen; ook als de verdachte toch niet ter zitting verschijnt. Tegen het Urteil kan dan weer in hoger beroep (Berufung) gegaan worden.

Nadelig gevolg van de Einspruch tegen een Strafbefehl: de verdachte kan na een Einspruch tegen de Strafbefehl namelijk ook zwaarder gestraft worden.
Dit geldt trouwens niet voor de Berufung. Hiervoor geldt namelijk het ‘Verbot auf Schlechterstellung’.
Al met al dient U, als U een Strafbefehl ontvangen heeft, heel goed en heel snel, af te wegen of U de Strafbefehl accepteert of dat U de zaak op zitting wilt laten komen. Er zou immers ook zo maar eens een hogere straf kunnen volgen. En de kosten van een eventueel in te schakelen Anwalt/Verteidiger moeten ook meegewogen worden, evenals de stress van een inhoudelijke behandeling.
Aan de andere kant hoeft de rechter in een Strafbefehlsverfahren niet overtuigd te zijn van de schuld. En soms komt die schuld uiteindelijk ook helemaal niet vast te staan. In dat geval heeft de verdachte dus een kans laten liggen. Bovendien heeft de in kracht van gewijsde gegane Strafbefehl dezelfde werking als een Urteil: de verdachte heeft hiermee een strafblad (in Duitsland).
Advies
Wij adviseren dan ook om altijd gelijk na betekening van de Strafbefehl Einspruch in te laten dienen: daarmee is de Strafbefehl (voorlopig) van tafel. Tevens moet inzage in het strafdossier worden verzocht.
Na bestudering daarvan kan dan beslist worden of de Einspruch gehandhaafd moet worden, of dat andere actie noodzakelijk is.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.
Geldstrafe
Menu