mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Tenuitvoerlegging van buitenlandse titels

Sidebar
Menu
Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse titels:
EEX-Verordening of EET-Verordening?
De EET-Verordening (EG-Richtlijn nr. 805/2004) is in werking getreden op 21 mei 2005 en is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. De EET-Verordening schaft, onder bepaalde voorwaarden, alle intermediaire maatregelen af in de Lidstaten waarin de uitvoering wordt gevraagd van beslissingen verleend in een andere Lidstaat. De afschaffing van deze intermediaire maatregelen - de zogenaamde exequaturprocedure - komen evenwel slechts te vervallen, wanneer het vaststaat dat er geen geschil bestaat over de aard en de omvang van een schuld (onbetwiste schuldvorderingen derhalve), en is dus met name van belang bij de betekening van documenten bij verstekvonnissen.
Door de afschaffing van het exequatur kunnen schuldeisers snel en efficiënt uitvoering bekomen, zonder zich te moeten richten tot de rechter in de Lidstaat waarin de uitvoering wordt gevraagd via tijdrovende en dure formaliteiten zoals in de EEX-Verordening.

De EET-Verordening voorziet derhalve in een Europese titel, die direct in iedere Lidstaat, met uitzondering van Denemarken, ten uitvoer worden gelegd.

De EEX-Verordening kent géén directe titel, maar ziet op de bevoegdheid om in het land waar de buitenlandse titel ten uitvoer gelegd zou moeten worden het exequatur aan de bevoegde rechter te verzoeken. Deze exequaturprocedure wordt opgestart bij de volgens de Verordening bevoegde rechter en heeft tot doel het verkrijgen van het exequatur, en daarmee:
- erkenning van de buitenlandse titel;
- en het verlof tot tenuitvoerlegging hiervan op het grondgebied van de aangezochte Lidstaat.
Even de verschillen op een rij ...
EET-waarmerking
onder de EET-Verordening


De EET-waarmerking ziet op de omzetting van een nationale titel van een Lidstaat in een Europese titel; een titel die zonder verdere tussenkomst van een rechterlijke instantie van het land van executie aldaar ten uitvoer gelegd kan worden.
De EET-waarmerking wordt verzocht in het oorsprongsland van de buitenlandse titel.

De EET-waarmerking is uitsluitend mogelijk voor onbetwiste schuldvorderingen en wordt ook wel gezien als de voorloper van de op handen zijnde Europese betalingsbevel-procedure.
Exequaturprocedure
onder de (oude) EEX-Verordening (Brussel I)


De exequaturprocedure onder Brussel I is gericht op de aanvraag van erkenning van een buitenlandse (rechterlijke of notariële) titel, alsmede op verlof tot tenuitvoerlegging van die buitenlandse titel in het land van executie.
In de exequaturprocedure wordt eerst een intermediaire procedure gevoerd in het aangezochte land van tenuitvoerlegging. In het merendeel van de gevallen wordt de schuldenaar niet gehoord. De rechter (of notaris bij notariële akten) onderzoekt enkel of voldaan is aan alle vereisten van de EEX-Verordening; zo ja, dan wordt het exequatur verleend en ontstaat een zelfstandige binnenlandse titel.

Aldus kan een Duitse titel na bekomen exequatur - (met de vermelding 'In naam van de Koning') - door een Nederlandse deurwaarder binnen Nederland ten uitvoer gelegd worden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor een Nederlandse titel die in Duitsland ten uitvoer gelegd dient te worden.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.
Actueel ...
Menu