Incassorecht

Incasso van geldvorderingen

Kenmerk: als incassozaak wordt aangemerkt de invordering van onbetaald gebleven facturen, waarvan de verschuldigdheid niet door de schuldenaar wordt betwist.
Incasso’s worden door ons verricht tegen het gestaffelde incassotarief der Nederlandse Orde van Advocaten. Wordt de vordering na de eerste sommatie alsnog door de schuldenaar onderbouwd betwist, dan is sprake van een zaak op tegenspraak (geldvordering). Dit impliceert dat het incassotarief dan niet (meer) van toepassing is. Uiteraard zullen wij U hierover tijdig informeren.
Voor nadere informatie over de mogelijkheden voor Uw incasso klik hier voor de brochure 'Incasso' van de Nederlandse Orde van Advocaten
Meer specifiek ...
Zit U met Uw handen in Uw haar omdat Uw debiteuren niet betalen, dan kunt U Uw vordering natuurlijk zelf proberen te incasseren. Ook kunt U Uw vordering uit handen geven aan een deurwaarder of incassobureau. De ervaring leert echter, dat de medewerkers van dat soort dienstverleners net dat kleine beetje extra missen. De afwikkeling van de zaak duurt daardoor erg lang. Bovendien wordt nagenoeg altijd gebruik gemaakt van onpersoonlijke modellen, zodat de schuldenaar soms niet niet eens kan achterhalen waar het over gaat.

Anders bij de meeste incasso-advocaten en zeker bij ons. U bepaalt zelf hoe Uw debiteur wordt aangeschreven en altijd wikkelt Rob Küffen Uw incasso zelf af. Hij is volledig bekend met Uw wensen en verwachtingen, en kan dan ook gelijk gepast anticiperen op een eventuele reactie van Uw debiteur. Hierdoor zijn de lijnen kort en het succespercentage bovengemiddeld hoog.

En hoe zit het met de rente en kosten? Die worden door ons voor U verhaald op de schuldenaar. Hij is immers debet aan het feit dat U een incassospecialist heeft moeten inschakelen. Bovendien staan die kosten in zekere zin ook vast.
  1. De kosten zijn immers voor vorderingen die opeisbaar zijn vóór 1 juli 2012 bij Rapport Voor-werk vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De rechter kan hier weliswaar van afwijken - hij kan de kosten naar redelijkheid matigen - maar meestal doet hij dat niet.
  2. Voor vorderingen die opeisbaar zijn vanaf 1 juli 2012 geldt de nieuwe incassokosten-regeling (Wet normering incassokosten) en het bijbehorende Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van 27 maart 2012. Daarin is wettelijk vastgelegd welke incassokosten verschuldigd zijn.

In bedoeld besluit is namelijk een kostenstaffel opgenomen, waardoor de kosten kunnen variëren van € 40,00 (minimum) tot € 6.775 (maximum).

De staffeling is als volgt:
  • over vorderingen tot € 2.500: 15% van de vordering (met een minimum van € 40 dus)
  • over de volgende € 2.500: 10% van de vordering
  • over de volgende € 5.000: 5% van de vordering
  • over de volgende € 190.000: 1% van de vordering
  • over het meerdere: 0,5% van de vordering, zulks tot een algeheel maximum van € 6.775

Kan de schuldeiser de BTW niet verrekenen, dan mogen de incassokosten nog met BTW verhoogd worden. Anders niet. Immers, verrekenbare BTW vormt geen schadepost voor de schuldeiser.

Laat door ons controleren of Uw vordering kan worden aangemerkt als een incasso in de zin van Rapport Voor-werk of het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
Rapport Voor-werk: in oktober 1998 is door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) een rapportage opgesteld met als insteek het komen tot een uniforme regeling voor het matigen en uniformeren van zogenaamde ‘buitengerechtelijke kosten’: het rapport Voor-werk.
In 2000 (en 2002) is dit rapport aangepast tot het Rapport Voor-werk II en vormt thans binnen de Nederlandse incasso-praktijk hèt richtsnoer voor het bepalen van de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ (artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder c. BW).
Dit rapport is in feite voor opeisbare vorderingen van vóór 1 juli 2012 zò richtingwijzend geworden, dat het veelal zelfs de contractueel overeengekomen (incasso)kosten ter zijde schuift.
Vorderingen, welke opeisbaar zijn geworden vanaf 1 juli 2012, vallen onder de regeling van de 'Incassokosten-wet' en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Maar ook hier is een rapport voor opgesteld:
Rapport BGK-Integraal 2013.
Vertragingsrente: degene die een geldsom te laat betaald heeft, en deswege in verzuim is geraakt, is aan de schuldeiser een schadevergoeding verschuldigd.
Deze vertragingsrente is de wettelijke rente van artikel 6:119 BW, of de wettelijke handelsrente (bij niet-consumenten) van artikel 6:119a BW.
Zijn Uw algemene voorwaarden van toepassing? Dan kan eventueel ook de overgekomen vertragingsrente in rekening worden gebracht. Bij een cumulatieve maandrente kan dat flink oplopen.
De wettelijke handelsrente in de zin van art. 6:119a BW is slechts verschuldigd als vertragingsrente bij handelsovereenkomsten, en ziet alleen op de primaire (geldelijke) betalingsverplichting daaruit; zij ziet mitsdien niet op een vordering uit onverschuldigde betaling (HR 30.10.2020; ECLI:NL:HR:2020:1710).
Wilt U gebruikmaken van onze incassodienst, bel dan gerust (T. 045-5430726), of beter nog: stuur ons gelijk de opdracht per fax (F. 045-5430727).