Strafprozessrecht
Das Strafbefehlsverfahren

De gerechtelijke strafbeschikking (Strafbefehl) zonder inhoudelijke behandeling

Een Strafbefehl is een beslissing van het Amtsgericht (Strafrichter), afgegeven op vordering (Antrag) van de Staatsanwaltschaft. De Strafbefehl is gericht op een snelle afdoening van kleinere strafrechtelijke vergrijpen (Vergehen). De maximale straf is een geldboete (tot 360 ‘Tagessätze’) en/of een voorwaardelijke gevangenisstraf tot maximaal 1 jaar (mogelijk op te leggen, mits de verdachte de bijstand van een Anwalt heeft). De Strafbefehl is dus géén transactievoorstel, maar een strafbeschikking.

In het Strafbefehlsverfahren wordt de verdachte niet vooraf gehoord. De rechter hoeft ook niet overtuigd te zijn van de schuld van de verdachte; voldoende is dat hij die schuld aannemelijk acht (hinreichender Tatverdacht). Is de rechter de mening toegedaan dat de zaak niet zonder inhoudelijke behandeling kan worden afgedaan, of wil hij meer weten van de omstandigheden van de zaak, dan verwijst hij de zaak, niettegenstaande de Antrag van de Staatsanwaltschaft, naar de Hauptverhandlung voor een inhoudelijke behandeling.

In de andere gevallen wijst hij de Antrag van de Staatsanwaltschaft toe, en wordt een Strafbefehl afgegeven.

Een onherroepelijk geworden Strafbefehl heeft dezelfde rechtskracht als een Urteil. Voordeel hiervan is, dan een bepaald feitencomplex hiermee 'afgeoordeeld' is, en de Staatsanwaltschaft op basis van datzefde feitencomplex alleen via een formeel Wiederaufnahmeverfahren (herziening) een nieuw onderzoek kan starten. Dit kan voor de Verteidiger aanleiding zijn om onder omstandigheden te adviseren om de Strafbefehl te accepteren, en geen rechtsmiddel hiertegen in te dienen.

Wie bijvoorbeeld een Strafbefehl wegen Betrug (oplichting/bedrog) ontvangt, maar zelf weet dat hij die oplichting stelsel- c.q. bedrijfsmatig gepleegd heeft, doet er goed aan om de zaak niet op zitting te laten komen (waar immers diverse getuigen gehoord worden), aangezien dan een aanzienlijk zwaardere straf zou kunnen volgen. In zo'n geval zou het raadzaam kunnen zijn om de Strafbefehl voor het 'minder zwaar' vergrijp 'Betrug' te accepteren, zodat daarmee de weg voor de Staatsanwaltschaft naar het zwaardere vergrijp 'erwerbsmäßiger Betrug' de pas afgesneden is.

Geldstrafe

Geldboeten worden in Duitsland niet als totaalbedrag opgelegd, maar in de vorm van een aantal Tagessätze.
Het aantal Tagessätze wordt bepaald door (de ernst van) het delict en de persoon van de dader. De hoogte een Tagessatz (= Tagessatzhöhe) wordt bepaald aan de hand van het netto-inkomen van de dader, waarbij rekening wordt gehouden met alle persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

De uiteindelijke hoogte van het totaal te betalen bedrag is het resultaat van het aantal Tagessätze x Tagessatzhöhe.
Tip:
Een Strafbefehl dient bij toezending aan een buitenlandse verdachte altijd vertaald te zijn. Gebeurt dit niet, dan kan ook na ommekomst van de normale verzettermijn van 2 weken alsnog Einspruch worden gedaan. De verzettermijn (Einspruchsfrist) is in zo'n geval nooit aangevangen, en kan dus ook niet verstreken zijn.
Wellicht is zelfs al een vervolgingsverjaring (Strafverfolgungsverjährung) ingetreden. De meeste feiten waarvoor de Strafbefehl wordt ingezet kennen een lagere strafmaat/-dreiging dan 1 jaar gevangennisstraf. En dus is het vervolgingsrecht van de Staatsanwaltschaft dan na 3 jaar sowieso al verjaard.
Dus goed opletten en tellen, en vervolgens het meest opportune moment kiezen om alsnog Einspruch te doen.

Rechtsmittel

Zoals gezegd kan de verdachte tegen een Strafbefehl een rechtsmiddel indienen: de Einspruch. De Einspruch moet binnen uiterlijk 2 weken na betekening van de Strafbefehl schriftelijk of ter griffie (Geschäftsstelle) worden ingediend. Hierna wordt de zaak alsnog op zitting gebracht, en zal uiteindelijk een normaal strafvonnis (Urteil) volgen; ook als de verdachte toch niet ter zitting verschijnt (alsdan via Beschluss). Tegen het Urteil kan dan weer in hoger beroep (Berufung) gegaan worden.

Nadelig gevolg van de Einspruch tegen een Strafbefehl: de verdachte kan na een Einspruch tegen de Strafbefehl ook zwaarder gestraft worden.
Dit geldt trouwens niet voor de Berufung. Hiervoor geldt namelijk het ‘Verbot auf Schlechterstellung’.
Na de Einspruch is de Strafbefehl vooralsnog weer van tafel. De zaak komt immers op zitting.

Of niet: namelijk als de Einspruch later wordt beperkt (tot bijvoorbeeld de Tagessatzhöhe). In dat geval kan het Amtsgericht, met expliciete toestemming van Staatsanwaltschaft en Verteidiger, de zaak middels Beschluss, en zonder mondelinge behandeling, afdoen.
Ook is het mogelijk dat alsnog geprobeerd wordt om in de zaak een Einstellung (een soort sepot) van de zaak te bereiken. De Staatsanwaltschaft kan de Straf(befehls)antrag namelijk tot aan de mondelinge behandeling intrekken. Meestal bestudeerd een Staatsanwalt een zaak pas zelf inhoudelijk als Einspruch wordt gedaan c.q. in het kader van het voorbereiden van de mondelinge behandeling. Dit is na het Ermittlungsverfahren het volgende meest opportune moment voor een deal.
Al met al dient U, als U een Strafbefehl ontvangen heeft, heel goed en heel snel, af te wegen of U de Strafbefehl accepteert of dat U de zaak op zitting wilt laten komen. Er zou immers ook zo maar eens een hogere straf kunnen volgen. En de kosten van een eventueel in te schakelen Anwalt/Verteidiger moeten ook meegewogen worden, evenals de stress van een inhoudelijke behandeling.
Aan de andere kant hoeft de rechter in een Strafbefehlsverfahren niet overtuigd te zijn van de schuld. En soms komt die schuld uiteindelijk ook helemaal niet vast te staan. In dat geval heeft de verdachte dus een kans op vrijspraak laten liggen. Bovendien heeft de in kracht van gewijsde gegane Strafbefehl dezelfde werking als een Urteil: de verdachte heeft hiermee een strafblad (in Duitsland). Dat strafblad kan in beginsel gedeeld worden met Nederland.
Advies
Wij adviseren dan ook om altijd gelijk na betekening van de Strafbefehl Einspruch in te laten dienen: daarmee is de Strafbefehl (voorlopig) van tafel. Tevens moet inzage in het strafdossier worden verzocht.
Na bestudering daarvan kan dan beslist worden of de Einspruch gehandhaafd moet worden, of dat andere actie noodzakelijk is.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.