Strafvollstreckung
Vollstreckung von Geldstrafen
Een Pflichtverteidiger is geen gekozen raadsman (Wahlverteidiger), maar een Strafverteidiger, die door de rechter in een geval van "notwendige Verteidigung" in de zin van § 140 StPO aan de verdachte wordt toegewezen. De verdachte kan daarbij zijn voorkeur voor een bepaalde Verteidiger kenbaar maken.
De Pflichtverteidiger kan rechtstreeks bij de Duitse Staat declareren. Mocht de verdachte onverhoopt veroordeeld worden, dan zal deze de voorgeschoten kosten alsnog op de veroordeelde verdachte verhalen; behoudens wanneer het jeugdstrafrecht is toegepast. De Pflichtverteidiger mag trouwens ook bijkomende financiële afspraken met de verdachte maken.

De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke geldboeten

De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen is een taak van de Staatsanwaltschaft. De Staatsanwaltschaft vordert dus de bestraffing van de verdachte, de rechter legt eventueel een straf op, en de Staatsanwaltschaft zorgt als Vollstreckungsbehörde vervolgens voor de tenuitvoerlegging van die straffen.

OWiG: Bußgeld

Minder ernstige overtredingen van wettelijke regelingen worden in Duitsland niet strafrechtelijk afgedaan, maar administratief, en wel als zogenaamde Ordnungswirdigkeit (geregeld in het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)).
De hoogte van het Bußgeld wordt vastgesteld door een Verwaltungsbehörde, en ligt normaliter, afhankelijk van het feit, tussen Euro 5,00 en Euro 1.000,00, maar kan in een specifieke wettelijke regeling ook hoger bepaald zijn. Zo is in het Straßenverkehrsgesetz een Bußgeld tot Euro 2.000 als hoogste Bußgeld bepaald, met dien verstande dat daar nog een tandje bij kan in geval van rijden onder invloed van alcohol of drugs. In dat geval kan het Bußgeld oplopen tot wel Euro 3.000!

Tot Euro 55,00 heet een Bußgeld overigens weer Verwarnungsgeld.

Bij de hogere bedragen moet rekening worden gehouden met de inkomensafhankelijke omstandigheden van de ovettreder.

In het Bußgeldverfahren volgens OWiG kan de overtreder binnen 2 weken tegen de Bußgeldbescheid opkomen met een Widerspruch.

Vollstreckungsverjährung:
- 3 jaar: bij Geldbußen tot Euro 1.000,00
- 5 jaar: mocht een hoger bedrag zijn opgelegd.

Overigens kan in het strafrechtelijke traject toch een Bußgeld worden opgelegd; echter niet door de strafrechter, maar door de Staatsanwaltschaft (het OM dus); het heet dan 'Geldauflage'.

Geldstrafenvollstreckung

De meest voorkomende straf is de Geldstrafe , zeker in het Strafbefehlsverfahren.

Geldstrafen in het Strafbefehlsverfahren worden in Duitsland niet als totaalbedrag opgelegd, maar in de vorm van een aantal Tagessätze.
Het aantal wordt bepaald door (de ernst van) het feit en de persoon van de dader. Het minimale aantal Tagessätze bedraagt: 5; het maximale aantal: 360. Per bewezen verklaard feit wel te verstaan, want in geval van meerdere bewezen feiten kan het totale aantal Tagessätze oplopen tot 720.
De hoogte van een Tagessatz (= Tagessatzhöhe) wordt bepaald aan de hand van het (besteedbare) netto-maandinkomen van de dader, waarbij rekening wordt gehouden met alle persoonlijke omstandigheden bij de dader. Daarbij kan er vanuit worden gegaan, dat de hoogte van één Tagessatz ongeveer 1/30 deel van het netto-maandinkomen bedraagt.
Het is dan ook zaak om over de persoonlijke omstandigheden heel open te zijn, en bewijzen over te leggen.

De minimale hoogte per Tagessatz bedraagt Euro 5,00; de maximale hoogte Euro 30.000,00 (per Tagessatz dus!).
De uiteindelijke hoogte van het totaal te betalen geldbedrag is het resultaat van het aantal Tagessätze x Tagessatzhöhe.
In het Strafbefehlsverfahren kan tegen de Tagessatzhöhe worden opgekomen. Hiertoe moet worden aangetoond dat er sprake is van Unverhältnismässigkeit tussen netto-inkomen en de hoogte van de door de rechter bepaalde Tagessätzhöhe. In veel gevallen leidt dit tot een significante verlaging van de Tagessatzhöhe, en daarmee van de totale geldstraf.
Indien noodzakelijk kan een Geldstrafe ook in termijnen worden betaald. Hiertoe moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend.
Stuur ons een bericht en wij nemen op korte termijn contact met U op.