Stichting De Thuiskopie wil 'dragers' uitbreiden

Komen er in 2013 nieuwe kopieerheffingen op hardware, zoals PC’s, tablets, en smartphones? Als we Stichting De Thuiskopie moeten geloven wel. Is er momenteel enkel een thuiskopieheffing op blanco CD- en DVD-schijfjes, in 2013 wil De Thuiskopie dat weer uitbreiden naar alle in 2007 reeds beoogde dragers, dus inclusief MP3-spelers en HD-recorders. In principe dus tot alles waar geheugen in zit of in kan.
Reden: doordat er steeds minder op CD’s en DVD’s wordt gebrand, lopen de inkomsten van Stichting De Thuiskopie fors achteruit. Er moet dus weer geld in het laadje komen.
Kanttekening: de schade die wordt veroorzaakt door privékopiëren wordt berekend op basis van het zogenaamde ‚substiutie-effect’: in hoeverre zou de consument in plaats van een kopie een film, plaat of album hebben aangeschaft?

Controle naleving 'cookiewet'

De naleving van de sinds 5 juni 2012 in Nederland geldende ‚cookiewet’ is in handen van de Opta. Naar het schijnt zal ook deze controle grotendeels geautomatiseerd gaan plaatsvinden, dus door middel van een webapplicatie. Bij overtreding van de wet zal veelal eerst een waarschuwing worden uitgedeeld; bij lastig te verwijderen cookies gelijk een boete.

Nieuwe gerechtelijke kaart

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 ingestemd met de beperking van het aantal Gerechtshoven en Rechtbanken. Zo zal met ingang van 1 januari 2013 het aantal Hof-ressorten van vijf tot vier beperkt worden; en het aantal Arrondissementen, en daarmee het aantal Rechtbanken, van 19 tot 10 (met een motie tot opsplitsing van het nieuwe Arrondissement Oost-Nederland in tweeën (Overijssel en Gelderland), waardoor dan uiteindelijk toch 11 Arrondissementen ontstaan). De defintieve zittingsplaatsen, en tijdelijke zittingsplaatsen, zullen nog opnieuw worden vastgesteld.

Doorverkopen software: UsedSoft ./. Oracle

In zijn arrest van 3 juli 2012 (zaaknr.: C-128/11 inzake UsedSoft GmbH ./. Oracle International Corp.) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) op een prejudiciële vraag van de Duitse Bundesgerichtshof inzake de uitleg van de artikelen 4 lid 2 en 5 lid 1 van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (RL 2009/24/EG) beslist, dat softwarelicenties in beginsel binnen de Europese Unie doorverkocht mogen worden, ook tegen de uitdrukkelijke wil van de licentiegever in, althans indien en voor zover voor het gebruiksrecht betaald is en de licentie niet tijdsgebonden is. Bepalingen in licentievoorwaarden of Algemene Voorwaarden kunnen dit niet verhinderen. Dit recht geldt voor alle software, ongeacht de drager. Dus ook voor downloads.
Met deze beslissing gaat het HvJ in tegen het advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof.