Sitemap: vind snel onze specialisaties

Ons kantoor werkt hoofdzakelijk voor zakelijke cliënten, maar particulieren kunnen wij uiteraard ook van juridische bijstand voorzien. Wij kunnen al onze cliënten adviseren en begeleiden op bijna alle rechtsgebieden waar een ondernemer mee te maken krijgt. Daarbij kan met name gedacht worden aan het ondernemings- en handelsrecht, en het volledige verbintenissen- en zakenrecht, inclusief incassorecht.
Daarnaast zijn wij echter op een aantal bijzondere rechtsgebieden echt onderscheidend.

Onze specialisaties zijn:

Het Europees e-Justitieportaal

Voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdende juridische kwesties binnen Europa is er het Europees e-Justitieportaal. Hierin is nagenoeg alles terug te vinden over de verschillende rechtssystemen binnen Europa, de diverse Richtlijnen en Verordeningen, tot en met namen, adressen, telefoonnummers en overige informatie van gerechten, advocaten en andere spelers. Een echte aanrader!

eMail, SMS en andere vormen grondwettelijk beschermd

Op 18.04.2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om voortaan ook de eMail, het SMS-bericht en andere vormen van telecommunicatie onder de grondwettelijke bescherming van art. 13 Grondwet te brengen. Hierdoor wordt het huidige 'telefoon- en telegraafgeheim' eindelijk uitgebreid en aan stand van de techniek aangepast,. Althans indien en voor zover ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt. Dit betekent dat een eMail, SMS- en Whatsapp-bericht etc. voortaan formeel beschermd is, en dat op de inhoud van dergelijke communicatie slechts met toestemming van de in de wet aangewezen personen inbreuk kan worden gemaakt.

Griffierecht weer omhoog

Per 01.01.2014 wordt het griffierecht weer verhoogd.

Invoering Herziening Gerechtelijke Kaart

Op 01.01.2013 is in werking getreden de (wijziging) Wet op de rechterlijke indeling, Wet op de rechterlijke organisatie en nog een aantal daarmee samenhangende regels. Een en ander is beter bekend onder de naam Wet Herziening Gerechtelijke Kaart (Staatsblad 2012, 313). De wijziging impliceert de vermindering van het aantal arrondissement (van 19 naar 10, en over enkele maanden naar 11) en gerechtslocaties (van 54 naar 32), en Gerechtshoven (van 5 naar 4). Daarnaast wordt binnen de ook qua naam gewijzigde Rechtbanken het zogenaamde ‚sectormodel’ (sector civiel, sector bestuur, sector straf, sector Kanton etc.) weer afgeschaft, en wordt een afzonderlijke Kantonkamer (kamer voor kantonzaken) ingevoerd. Voor de justitiabelen is verder van groot belang de wijziging van de zaaksverdelingsreglementen (per Rechtbank verschillend overigens).
Nadere informatie is vinden op De Rechtspraak.

Diefstal en heling data?

Demissionair minister Opstelten wil diefstal en heling van data strafbaar stellen. Een nobel, doch moeilijk streven. De huidige diefstal- en helingartikelen voldoen namelijk niet. Volgens vaste jurisprudentie is voor diefstal noodzakelijk dat de rechthebbende de beschikking over zijn eigendom verliest. Bij diefstal van data en gegevens is dat echter (meestal) niet het geval: de eigenaar/rechthebbende kan gewoon met zijn data blijven werken, tenzij de ‚dief’ de data vernietigd of beschadigd heeft. Heling kan intussen alleen maar bij goederen. Data c.q. gegevens zijn echter geen goederen in strafrechtelijke zin. Momenteel is diefstal en heling van data dus in feite nog niet strafbaar.

Vingerafdruk in reisdocument: strijd met de privacy?

Op 28 september 2012 heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, een prejudicieel advies gevraagd van het Europees Hof van Justitie: strookt de Verordening van de Europese Unie, waarin het opnemen van biometrische persoonsgegevens in het paspoort is geregeld, wel met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten? Voorts is het de vraag of de vingerafdrukken enkel voor paspoortafgifte of ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

Alle electronische vormen van communicatie in Grondwet

De demissionaire Ministerraad wil het huidige brief-, telefoon- en telegraafgeheim van art. 13 Grondwet in een moderner jasje steken: het wordt straks het brief- en telecommunicatiegeheim. Door deze wijziging, die meer techniekonafhankelijk is, wordt de huidige grondwettelijke bescherming uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen, inclusief eMail en cloud-diensten. De internetconsultatie loopt tot 01.01.2013.

Nieuwe gerechtelijke kaart

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 ingestemd met de beperking van het aantal Gerechtshoven en Rechtbanken. Zo zal met ingang van 1 januari 2013 het aantal Hof-ressorten van vijf tot vier beperkt worden; en het aantal Arrondissementen, en daarmee het aantal Rechtbanken, van 19 tot 10 (met een motie tot opsplitsing van het nieuwe Arrondissement Oost-Nederland in tweeën (Overijssel en Gelderland), waardoor dan uiteindelijk toch 11 Arrondissementen ontstaan). De defintieve zittingsplaatsen, en tijdelijke zittingsplaatsen, zullen nog opnieuw worden vastgesteld.

Basisregistratie Personen

De huidige 415 Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) zullen naar alle verwachting in 2016 worden vervangen door één landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor ontstaat (eindelijk) een landelijke registratie met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Op 7 mei 2012 is hiervoor de intentieverklaring door de Minister, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekend.