eMail, SMS en andere vormen grondwettelijk beschermd

Op 18.04.2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om voortaan ook de eMail, het SMS-bericht en andere vormen van telecommunicatie onder de grondwettelijke bescherming van art. 13 Grondwet te brengen. Hierdoor wordt het huidige 'telefoon- en telegraafgeheim' eindelijk uitgebreid en aan stand van de techniek aangepast,. Althans indien en voor zover ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt. Dit betekent dat een eMail, SMS- en Whatsapp-bericht etc. voortaan formeel beschermd is, en dat op de inhoud van dergelijke communicatie slechts met toestemming van de in de wet aangewezen personen inbreuk kan worden gemaakt.

Privé-eMail niet langer veilig voor de baas

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het niet per definitie zo dat een werkgever het gebruik van zijn bedrijfssystemen niet zou mogen controleren op privé-gebruik door werknemers. Als werkgever en werknemer bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de bedrijfssystemen niet voor privé-doeleinden gebruikt mogen worden, dan mag hij wel degelijk controleren of de werknemer zich daaraan houdt, ook als dat impliceert dat daardoor privé-eMail gecontroleerd wordt. De werkgever moet een rechtens te respecteren belang bij de controle hebben. De werknemer kan zich dan niet zonder meer beroepen op fundamentele vrijheden zoals privacy en briefgeheim; ook niet als dat consequenties zou hebben voor het behoud van zijn baan.

Uitrol zorginfrastructuur EPD

Per 01.01.2013 begint de uitrol van de landelijke zorginfrastructuur EPD (voorheen ‚Elektronisch Patiënten Dossier’ ). Vanaf die datum mogen EPD’s alleen nog maar via het landelijk schakelpunt (LSP) uitgewisseld worden, en dan ook alleen maar als de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Het landelijk schakelpunt (LSP) zelf wordt overigens uitgevoerd door een Amerikaanse IT-leverancier. De overheid schijnt weinig tot geen vrees ervoor te hebben dat de Amerikanen zich weinig gelegen zullen laten liggen aan de Nederlandse wetgeving; met name aan de privacy-wetgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Privacydeskundigen denken intussen dat de Amerikanen onder de Patriot Act gedwongen kunnen worden gegevens van Nederlandse patiënten aan de Amerikaanse overheid te openbaren.