Bevoegde KG-rechter inzake Gemeenschapsmodellen

Op 21.11.2019 heeft het Hof van Justitie EU (ECLI:EU:C:2019:998) bepaald, dat de nationale rechter die bevoegd is om voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd is om dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel.
Dit impliceert dat deze bevoegdheid nu niet alleen maar toekomt aan de Haagse Voorzieningenrechter, maar aan alle Voorzieningenrechters. Art. 3 Uitvoeringswet GModVo is onverbindend wegens strijd met art. 90 GModVo, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 02.11.2018 inzake Spin Master ./. High5 Products (ECLI:NL:HR:2018:2027).

OHIM wordt EUIPO

Bij EU-wijzigingsverordening nr. 2015/2424 is bepaald, dat OHIM (i.e. Harmonisatiebureau voor de Interne Markt) voortaan verder gaat onder de naam Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op dat ogenblik wordt trouwens ook het Gemeenschapsmerk (CTM) vervangen door het Merk van de Europese Unie (ook wel Uniemerk of EUTM genoemd).

Staaltje auteursrechtinbreuk fotomateriaal

De Kantonrechter in de Rechtbank Limburg heeft op 27.08.2014 een vonnis gewezen waarin de gedaagde veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding ter grootte van Euro 2.400,00 ter zake van herhaalde schending van het auteursrecht (exploitatierechten) van een professioneel fotograaf op een tweetal foto’s, welke de gedaagde van internet gedownload had en vervolgens voor eigen doeleinden gebruikt had zonder toestemming van de auteursrechthebbende, en zonder vermelding van de naam van deze. Daarnaast is de gedaagde veroordeeld in de kosten van de procedure, welke, zoals in intellectuele eigendomszaken mogelijk en gebruikelijk is, bepaald zijn op de hoogte van de aangetoonde werkelijke en noodzakelijke kosten van juridische bijstand ex artikel 1019h Rv. van de eisende fotograaf, groot Euro 2.620,95.
In deze zaak had de gedaagde een tweetal foto’s van de fotograaf op internet gevonden en gebruikt voor de website respectievelijk Facebook-pagina van zijn eigen onderneming. Desgevorderd heeft hij weliswaar de bewuste foto’s verwijderd, maar de fotograaf stelde schade te hebben geleden.
Met de fotograaf heeft de Kantonrechter vastgesteld dat het geen gewone kiekjes betrof, doch werken met een eigen, oorspronkelijk, karakter die het persoonlijk stempel van de fotograaf als maker dragen. En dus zijn de foto’s auteursrechtelijk beschermd. Dit zo zijnde stond het de gedaagde niet vrij deze foto’s zonder toestemming van de rechthebbende fotograaf te gebruiken (te verveelvoudigen en openbaar te maken), ook al waren deze foto’s via internet te vinden en te downloaden. Bij het bepalen van de hoogte van de gestelde schade is aangesloten bij de gebruikelijke licentievergoeding zoals opgenomen in de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012. Bij de bepaling van de hoogte van proceskosten is uitgegaan van de zijdens de fotograaf overgelegde, gespecificeerde, declaratie voor advocaatkosten (Euro 2.022,80), alsmede van de posten: salaris gemachtigde procedure (Euro 300,00), griffierecht (Euro 219,00) en exploitkosten (Euro 79,15).

Zware slag voor Stichting De Thuiskopie

De Rechtbank Den Haag heeft op 20.02.2013 in de zaak Stichting De Thuiskopie ./. Imation Europe BV de Stichting De Thuiskopie een ferme tik op de vingers gegeven. Volgens de Haagse Rechtbank is de huidige thuiskopieheffing in strijd met Europese regelgeving. De thuiskopievergoeding (i.e. een vergoeding voor auteursrechten; artt. 16c en 16d Aw) mag volgens de Haagse rechters, in de lijn van de Europese regelgeving, alleen geheven worden op blanco data-CD’s en DVD’s die bestemd zijn voor gebruik door natuurlijke personen voor het maken van een thuiskopie. De huidige regeling is mitsdien in strijd met de wet.
In het onderhavige geval was Imation door De Thuiskopie voor de rechter gedaagd voor het niet-afdragen van de thuiskopievergoeding over de levering van blanco data-CD’s en DVD’s. Nu hoeft Imation dus niets te betalen en kan zelfs wel afgedragen gelden terugvorderen c.q. verrekenen met wel verschuldigde afdrachten voor de voor natuurlijke personen bestemde blanco data-CD’s en DVD’s voor het maken van een thuiskopie.
Zou nu iedere fabrikant die ten onrechte gelden aan De Thuiskopie heeft moeten afdragen een vorderingsrecht op Stichting De Thuiskopie hebben en doorzetten, dan zou dat wel eens tot het faillissement van Stichting De Thuiskopie kunnen leiden.

Betalen voor hyperlinks en embedding

De Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat de exploitant van de website Nederland.FM - een zogenaamde (radio)muziek-portal - in strijd handelt met de Auteurswet door geen licentie af te sluiten met Buma/Stemra. Deze uitspraak komt erop neer dat het embedden van muziek, althans het hyperlinken naar de radiostream, het openbaarmaken van muziek inhoudt. Het moeten beschikken over een licentie impliceert dat ook voor het hyperlinken naar en het embedden van radiostreams betaald moet worden. Volgens Nederland.FM is dat uitgangspunt onjuist. Immers, de rechten worden al geheven bij het radiostation, en door ook de hyperlink naar c.q. de embedding van de stream als openbaarmaking aan te merken, zal dubbel worden geheven, en dat terwijl de exploitant van de portal geen enkele invloed op de stream an sich kan uitoefenen.
Deze uitspraak opent weer mogelijkheden voor de eerder ‚afgeschoten’ YouTube-tax.

Nieuwe thuiskopieheffing leidt tot procedure

De nieuwe thuiskopieheffing die in 2013 in werking zal treden houdt de gemoederen in beweging. Inmiddels hebben diverse producenten een procedure tegen de Staat en de Stichting De Thuiskopie aangespannen. De Staat is daarin aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, en aansprakelijk gesteld voor de schade die de producenten zullen gaan lijden. De Thuiskopie zou op haar beurt teveel geïnd geld terug moeten geven aan de industrie.
In principe is de heffing weliswaar geoorloofd en gerechtvaardigd, doch uitsluitend tot de hoogte van de schade door privékopieën. En daarin ligt het probleem. Die schade zou namelijk veel lager zijn dan de Staat doet voorkomen.

Stichting De Thuiskopie wil 'dragers' uitbreiden

Komen er in 2013 nieuwe kopieerheffingen op hardware, zoals PC’s, tablets, en smartphones? Als we Stichting De Thuiskopie moeten geloven wel. Is er momenteel enkel een thuiskopieheffing op blanco CD- en DVD-schijfjes, in 2013 wil De Thuiskopie dat weer uitbreiden naar alle in 2007 reeds beoogde dragers, dus inclusief MP3-spelers en HD-recorders. In principe dus tot alles waar geheugen in zit of in kan.
Reden: doordat er steeds minder op CD’s en DVD’s wordt gebrand, lopen de inkomsten van Stichting De Thuiskopie fors achteruit. Er moet dus weer geld in het laadje komen.
Kanttekening: de schade die wordt veroorzaakt door privékopiëren wordt berekend op basis van het zogenaamde ‚substiutie-effect’: in hoeverre zou de consument in plaats van een kopie een film, plaat of album hebben aangeschaft?

Controle naleving 'cookiewet'

De naleving van de sinds 5 juni 2012 in Nederland geldende ‚cookiewet’ is in handen van de Opta. Naar het schijnt zal ook deze controle grotendeels geautomatiseerd gaan plaatsvinden, dus door middel van een webapplicatie. Bij overtreding van de wet zal veelal eerst een waarschuwing worden uitgedeeld; bij lastig te verwijderen cookies gelijk een boete.

Doorverkopen software: UsedSoft ./. Oracle

In zijn arrest van 3 juli 2012 (zaaknr.: C-128/11 inzake UsedSoft GmbH ./. Oracle International Corp.) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) op een prejudiciële vraag van de Duitse Bundesgerichtshof inzake de uitleg van de artikelen 4 lid 2 en 5 lid 1 van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (RL 2009/24/EG) beslist, dat softwarelicenties in beginsel binnen de Europese Unie doorverkocht mogen worden, ook tegen de uitdrukkelijke wil van de licentiegever in, althans indien en voor zover voor het gebruiksrecht betaald is en de licentie niet tijdsgebonden is. Bepalingen in licentievoorwaarden of Algemene Voorwaarden kunnen dit niet verhinderen. Dit recht geldt voor alle software, ongeacht de drager. Dus ook voor downloads.
Met deze beslissing gaat het HvJ in tegen het advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof.

Nederland ondertekent Acta-Verdrag (nog) niet

Inmiddels is duidelijk dat het demissionair kabinet het omstreden ACTA-Verdrag niet ondertekent. Het kabinet wacht het oordeel van het Europees Hof van Justitie af inzake de rechtmatigheid van het verdrag. En dat zal niet eerder dan eind 2012 afkomen.

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Het auteursrecht en de Wet op de naburige rechten blijven in ontwikkeling. Deze week is een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van auteurs tegen exploitante zal moeten verstevigen: het auteurscontractenrecht. Op basis daarvan zal aan de auteur onder meer het recht worden toegekend om de overeenkomst met de exploitant van zijn werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bijvoorbeeld omdat deze een werk niet digitaal wenst uit te geven (denk aan eBooks tegenover papieren versie). Daarnaast kan de auteur de overeenkomst openbreken als zijn werk onverwacht een bestseller wordt (bestsellerbepaling) of in de overeenkomst onredelijke bepalingen zijn opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid op een proportionele vergoeding bij overdracht van rechten aan een producent van filmwerken.Ten slotte wordt in het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een geschillencommissie geschapen.

Illegale films hosten: levensgevaarlijk

In juni 2011 is het grootste Duitse streaming-platform met honderdduizenden illegale films, series en documentaires opgepakt: Kino.to. De servers van dit bedrijf - met tot wel 4 miljoen gebruikers per dag - stonden overigens eerst op Nederlandse bodem en later in Rusland. Geld werd verdiend met - hoe kan het ook bijna anders - advertenties. Gisteren, een jaar later, zijn de eerste vonnissen door het Landgericht Leipzig uitgesproken: 3 jaar en 10 maanden voor de hoofd-programmeur, en 4 jaar en 6 maanden, plus een geldboete van 3,7 miljoen Euro, voor de oprichter/exploitant. Het betreft de grootste schending van auteursrechten in Duitsland ooit, namelijk ruim 1,1 miljoen inbreuken.
Het is een aardig succes voor het Duitse O.M., maar in feite slechts een pyrrusoverwinning: dit ene portal moet namelijk de deuren sluiten, terwijl 10 andere openen, waaronder de portal met de veelbetekenende naam KinoX.to. Van afschrikking is dus blijkbaar geen sprake. En bijkomend nadeel: de illegaliteit verplaatst zich duidelijk van de ‚ouderwetse’ peer-to-peer-netwerken naar filehosters en streamers. In tegenstelling tot de P2P-netwerken zijn bij die laatsten de IP-adressen van de gebruikers (nog) niet opvraagbaar voor de auteursrechthebbenden. Wie heeft dus nu gewonnen?

Auteursrechtelijke bescherming programmatuur beperkt

Op 2 mei 2012 heeft het Europese Hof van Justitie beslist, dat de ‚werking’ van een computerprogramma niet onder de auteursrechtelijke bescherming valt. Dit impliceert dat enkel de bron- en objectcode van een programma door het auteursrecht beschermd worden en dat het eenieder vrijstaat om de werking van een auteursrechtelijk beschermd programma na te bootsen; de achterliggende ideeën en principes zijn dus niet beschermd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de programmeertaal, API’s en bestandsindelingen. Volgens het Hof is het ten slotte verboden dat een rechthebbende een ander bij bijvoorbeeld licentievoorwaarden verbiedt de werking van zijn programma te doorgronden.

Youtube schendt auteursrechten

Youtube (Google) is in een door de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA aangespannen procedure voor het eerst door een (Duitse) rechter schuldig bevonden aan schending van auteursrechten. Youtube is volgens de rechter verantwoordelijk voor de inhoud van de content op haar site. Youtube dient nu filters te installeren en kan een boete verbeuren bij hernieuwde constatering. In augustus 2010 had hetzelfde Hamburgse Landgericht nog een verzoek tot een zogenaamde ‚einstweilige Verfügung’ afgewezen.

Acta-Verdrag

Op 01.07.2012 zal het Europarlament het Acta-Verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), bedoeld om een einde te maken aan illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en fysieke goederen zoals merkkleding (piraterij), bespreken.Volgens de tegenstanders van het verdrag maakt het verdrag een einde aan de vrijheid op internet. Onder het verdrag krijgen opsporingsinstanties vergaande bevoegdheden tegen commercieel misbruik, waardoor echter ook de privacy van internetgebruikers/burgers in het gedrang kan komen. De Tweede Kamer heeft op 14.02.2012 al uitgesproken dat Nederland voorlopig maar moet afzien van ondertekening van het verdrag. Inmiddels hebben al zo’n 22 landen hun goedkeuring gegeven aan het verdrag.