Staaltje auteursrechtinbreuk fotomateriaal

De Kantonrechter in de Rechtbank Limburg heeft op 27.08.2014 een vonnis gewezen waarin de gedaagde veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding ter grootte van Euro 2.400,00 ter zake van herhaalde schending van het auteursrecht (exploitatierechten) van een professioneel fotograaf op een tweetal foto’s, welke de gedaagde van internet gedownload had en vervolgens voor eigen doeleinden gebruikt had zonder toestemming van de auteursrechthebbende, en zonder vermelding van de naam van deze. Daarnaast is de gedaagde veroordeeld in de kosten van de procedure, welke, zoals in intellectuele eigendomszaken mogelijk en gebruikelijk is, bepaald zijn op de hoogte van de aangetoonde werkelijke en noodzakelijke kosten van juridische bijstand ex artikel 1019h Rv. van de eisende fotograaf, groot Euro 2.620,95.
In deze zaak had de gedaagde een tweetal foto’s van de fotograaf op internet gevonden en gebruikt voor de website respectievelijk Facebook-pagina van zijn eigen onderneming. Desgevorderd heeft hij weliswaar de bewuste foto’s verwijderd, maar de fotograaf stelde schade te hebben geleden.
Met de fotograaf heeft de Kantonrechter vastgesteld dat het geen gewone kiekjes betrof, doch werken met een eigen, oorspronkelijk, karakter die het persoonlijk stempel van de fotograaf als maker dragen. En dus zijn de foto’s auteursrechtelijk beschermd. Dit zo zijnde stond het de gedaagde niet vrij deze foto’s zonder toestemming van de rechthebbende fotograaf te gebruiken (te verveelvoudigen en openbaar te maken), ook al waren deze foto’s via internet te vinden en te downloaden. Bij het bepalen van de hoogte van de gestelde schade is aangesloten bij de gebruikelijke licentievergoeding zoals opgenomen in de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012. Bij de bepaling van de hoogte van proceskosten is uitgegaan van de zijdens de fotograaf overgelegde, gespecificeerde, declaratie voor advocaatkosten (Euro 2.022,80), alsmede van de posten: salaris gemachtigde procedure (Euro 300,00), griffierecht (Euro 219,00) en exploitkosten (Euro 79,15).

Hyperlink-jurisprudentie: linken naar onrechtmatige upload

Een eenvoudige hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk op internet, waarop inbreuk is gemaakt, is niet per definitie zelf een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wel is een dergelijke link onrechtmatig, want in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid (jegens de auteursrechthebbende). De link an sich is echter geen ‚openbaarmaken’ in de zin van art. 12 Auteurswet. Dit is in het kort het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam in de recentste hyperlink-jurisprudentie (Hof Amsterdam, 13.01.2013). Op 12.09.20112 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een vergelijkbare zaak nog anders: ook de hyperlink is een openbaarmaking.

Betalen voor hyperlinks en embedding

De Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat de exploitant van de website Nederland.FM - een zogenaamde (radio)muziek-portal - in strijd handelt met de Auteurswet door geen licentie af te sluiten met Buma/Stemra. Deze uitspraak komt erop neer dat het embedden van muziek, althans het hyperlinken naar de radiostream, het openbaarmaken van muziek inhoudt. Het moeten beschikken over een licentie impliceert dat ook voor het hyperlinken naar en het embedden van radiostreams betaald moet worden. Volgens Nederland.FM is dat uitgangspunt onjuist. Immers, de rechten worden al geheven bij het radiostation, en door ook de hyperlink naar c.q. de embedding van de stream als openbaarmaking aan te merken, zal dubbel worden geheven, en dat terwijl de exploitant van de portal geen enkele invloed op de stream an sich kan uitoefenen.
Deze uitspraak opent weer mogelijkheden voor de eerder ‚afgeschoten’ YouTube-tax.

Doorverkopen software: UsedSoft ./. Oracle

In zijn arrest van 3 juli 2012 (zaaknr.: C-128/11 inzake UsedSoft GmbH ./. Oracle International Corp.) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) op een prejudiciële vraag van de Duitse Bundesgerichtshof inzake de uitleg van de artikelen 4 lid 2 en 5 lid 1 van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (RL 2009/24/EG) beslist, dat softwarelicenties in beginsel binnen de Europese Unie doorverkocht mogen worden, ook tegen de uitdrukkelijke wil van de licentiegever in, althans indien en voor zover voor het gebruiksrecht betaald is en de licentie niet tijdsgebonden is. Bepalingen in licentievoorwaarden of Algemene Voorwaarden kunnen dit niet verhinderen. Dit recht geldt voor alle software, ongeacht de drager. Dus ook voor downloads.
Met deze beslissing gaat het HvJ in tegen het advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof.

Illegale films hosten: levensgevaarlijk

In juni 2011 is het grootste Duitse streaming-platform met honderdduizenden illegale films, series en documentaires opgepakt: Kino.to. De servers van dit bedrijf - met tot wel 4 miljoen gebruikers per dag - stonden overigens eerst op Nederlandse bodem en later in Rusland. Geld werd verdiend met - hoe kan het ook bijna anders - advertenties. Gisteren, een jaar later, zijn de eerste vonnissen door het Landgericht Leipzig uitgesproken: 3 jaar en 10 maanden voor de hoofd-programmeur, en 4 jaar en 6 maanden, plus een geldboete van 3,7 miljoen Euro, voor de oprichter/exploitant. Het betreft de grootste schending van auteursrechten in Duitsland ooit, namelijk ruim 1,1 miljoen inbreuken.
Het is een aardig succes voor het Duitse O.M., maar in feite slechts een pyrrusoverwinning: dit ene portal moet namelijk de deuren sluiten, terwijl 10 andere openen, waaronder de portal met de veelbetekenende naam KinoX.to. Van afschrikking is dus blijkbaar geen sprake. En bijkomend nadeel: de illegaliteit verplaatst zich duidelijk van de ‚ouderwetse’ peer-to-peer-netwerken naar filehosters en streamers. In tegenstelling tot de P2P-netwerken zijn bij die laatsten de IP-adressen van de gebruikers (nog) niet opvraagbaar voor de auteursrechthebbenden. Wie heeft dus nu gewonnen?

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Het auteursrecht en de Wet op de naburige rechten blijven in ontwikkeling. Deze week is een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van auteurs tegen exploitante zal moeten verstevigen: het auteurscontractenrecht. Op basis daarvan zal aan de auteur onder meer het recht worden toegekend om de overeenkomst met de exploitant van zijn werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bijvoorbeeld omdat deze een werk niet digitaal wenst uit te geven (denk aan eBooks tegenover papieren versie). Daarnaast kan de auteur de overeenkomst openbreken als zijn werk onverwacht een bestseller wordt (bestsellerbepaling) of in de overeenkomst onredelijke bepalingen zijn opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid op een proportionele vergoeding bij overdracht van rechten aan een producent van filmwerken.Ten slotte wordt in het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een geschillencommissie geschapen.

Youtube schendt auteursrechten

Youtube (Google) is in een door de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA aangespannen procedure voor het eerst door een (Duitse) rechter schuldig bevonden aan schending van auteursrechten. Youtube is volgens de rechter verantwoordelijk voor de inhoud van de content op haar site. Youtube dient nu filters te installeren en kan een boete verbeuren bij hernieuwde constatering. In augustus 2010 had hetzelfde Hamburgse Landgericht nog een verzoek tot een zogenaamde ‚einstweilige Verfügung’ afgewezen.