Hyperlink-jurisprudentie: linken naar onrechtmatige upload

Een eenvoudige hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk op internet, waarop inbreuk is gemaakt, is niet per definitie zelf een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wel is een dergelijke link onrechtmatig, want in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid (jegens de auteursrechthebbende). De link an sich is echter geen ‚openbaarmaken’ in de zin van art. 12 Auteurswet. Dit is in het kort het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam in de recentste hyperlink-jurisprudentie (Hof Amsterdam, 13.01.2013). Op 12.09.20112 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een vergelijkbare zaak nog anders: ook de hyperlink is een openbaarmaking.

Betalen voor hyperlinks en embedding

De Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat de exploitant van de website Nederland.FM - een zogenaamde (radio)muziek-portal - in strijd handelt met de Auteurswet door geen licentie af te sluiten met Buma/Stemra. Deze uitspraak komt erop neer dat het embedden van muziek, althans het hyperlinken naar de radiostream, het openbaarmaken van muziek inhoudt. Het moeten beschikken over een licentie impliceert dat ook voor het hyperlinken naar en het embedden van radiostreams betaald moet worden. Volgens Nederland.FM is dat uitgangspunt onjuist. Immers, de rechten worden al geheven bij het radiostation, en door ook de hyperlink naar c.q. de embedding van de stream als openbaarmaking aan te merken, zal dubbel worden geheven, en dat terwijl de exploitant van de portal geen enkele invloed op de stream an sich kan uitoefenen.
Deze uitspraak opent weer mogelijkheden voor de eerder ‚afgeschoten’ YouTube-tax.